V oblasti podpory pro projekty EU nabízíme tyto služby:

Průběžně sledujeme aktuální dotační programy z fondů Evropské unie.

Pro přípravu podkladů pro tvorbu žádosti o projekt, řízení a administraci projektů využívá společnost vlastní informační systémy.

V následující části je porobnější popis některých služeb

Důležitým krokem k úspěšné realizaci projektu financovaného z prostředků strukturálních fondů EU je jeho bezchybné řízení a administrace.

K řízení a administraci projektu využíváme vlastní informační systémy.

Řízení projektu s využitím této služby Vám umožní:

 • správu lidských zdrojů (zaměstnanců, pracovních smluv) a jejich vazbu na výdaje projektu,
 • práci s rozpočtem (správa změn rozpočtu), včetně možnosti převodu na strukturu dané organizace,
 • správu aktivit, činností a harmonogramu,
 • rychlou komunikaci pomocí interního poštovního klienta,
 • zpracování pracovních výkazů a služebních cest s kontrolou vzájemných vazeb,
 • správu dodavatelů, dodavatelských smluv ve vazbě na povinné limity při výběru dodavatelů,
 • správu výdajů (mzdy, cestovní náhrady, ostatní náklady, nepřímé náklady) a příjmů,
 • zpracování a tisk monitorovacích zpráv včetně příloh,
 • správu monitorovacích indikátorů,
 • formální kontrolu vazeb výdajů a příjmů,
 • formální kontrolu vazeb v rozpočtu včetně kontroly překročení stanovených limitů,
 • práci s doplňujícími tiskovými kontrolními reporty,
 • práci s tiskovými „manažerskými“ reporty,
 • párování výpisů z projektového účtu na výdaje projektu.

Součástí služby je:

 • zajištění přístupu do informačního systému pomocí www prohlížečů a uživatelských rolí,
 • hot-line podpora pro uživatele informačního systému,
 • úprava reportů informačního systému (vychází z platné Příručky pro příjemce),
 • uživatelská příručka,
 • proškolení uživatelů informačního systému.

Hlavní přínos:

 • zefektivnění využití času snížením pracnosti ze strany realizátora projektu,
 • uskutečnění formální kontroly pomocí systému a s tím související úspora času realizačního týmu,
 • vyloučení formálních chyb,
 • jednou zadaná data mohou být kdykoliv využita pro následující potřeby bez dalšího časového zatížení,
 • zvýšení efektivity řízení a administrace projektů a maximalizace uznatelnosti výdajů,
 • zefektivnění komunikace a urychlení odstraňování nedostatků.

Podmínkou úspěšného čerpání prostředků projektu financovaného ze strukturálních fondů EU je kvalifikované metodické vedení v oblasti řízení a administrace projektu.

V rámci této služby zabezpečujeme:

 • vedení dokumentace projektu dle jednotné metodiky projektového řízení a aktuálních Příruček pro příjemce,
 • správu lidských zdrojů projektu v souladu s příslušnými zákony a příručkami,
 • úpravu a správu změn rozpočtu,
 • úpravu a správu změn harmonogramu projektu,
 • zpracování podkladů pro průzkumy trhu a výběrová řízení,
 • kontrolu všech výdajů projektu dle aktuální Příručky pro příjemce,
 • zpracování podkladů pro publicitu projektu,
 • kontrolu evidence a naplňování monitorovacích indikátorů,
 • zpracování podkladů pro monitorovací zprávy,
 • podporu při přípravě na kontrolu poskytovatelem dotace či jiným kontrolním orgánem.

Další oblasti podpory využitelné pouze při používání služby Pronájem informačního systému:

 • využití interního poštovního klienta při poskytování metodické podpory,
 • podporu převodu rozpočtu projektu na strukturu dané organizace (například státního rozpočtu),
 • vyhodnocení výstupů projektu.

Způsoby poskytování služby:

 • prostřednictvím on-line elektronické komunikace a telefonu,
 • osobní konzultace,
 • pracovní porady projektových a finančních manažerů v případě rozsáhlých projektů s více partnery.

Provádíme kontrolu a audit uzavřených projektů. Pokud chcete mít větší jistotu, že vaše projekty mají doloženou správnou dokumentaci, tak nás kontaktujte. Máme více jak 20letou zkušenost s řízením a kontrolu investičních i neinvestičních projektů.

Příprava na kontrolu projektu nebo archivaci dokumentace.

Vzhledem k tomu, že naše společnost do současné doby úspěšně realizovala nebo metodicky řídila více jak 100 projektů, má rovněž bohaté zkušenosti z různých kontrol těchto projektů. Kontrolu jednotlivých projektů prováděl: poskytovatel dotace, finanční úřad, orgány Evropské komise a další instituce, které měly k dané kontrole pověření.

Za období posledních 20 let jsme provedli před nahlášenými kontrolami interní projektové a finanční audity pro více jak 40 projektů. Za stejné období jsme zkontrolovali a připravili na archivaci více jak 50 projektů.

Interní audit projektu obvykle provádíme pro tyto případy:

 • audit a příprava dokumentace projektu před nahlášenou kontrolou,
 • audit a příprava dokumentace projektu na archivaci.

Naše poradenské služby při interním auditu projektu jsou zaměřeny na:

 • formální kontrolu projektu: kontrolu přímých a nepřímých výdajů projektu,
 • věcnou kontrolu projektu: kontrolu realizace aktivit projektu s ohledem na schválenou žádost o projekt a podepsanou grantovou smlouvu.

Poradenské činnosti při interním projektovém a finančním auditu projektu:

 • celková kontrola vedení a archivace projektové dokumentace,
 • kontrola interních směrnic pro vedení projektu,
 • kontrola lidských zdrojů (zaměstnanecké smlouvy, pracovní náplně, pracovní výkazy, zápisy z porad, …),
 • kontrola mzdových nákladů (mzdové pásky, výpisy z účtu, …),
 • kontrola cestovného pro přímé i nepřímé náklady (cestovní příkazy, vyúčtování služebních cest, …),
 • kontrola ostatních nákladů (objednávky, smlouvy, faktury, výpisy z účtu, …),
 • kontrola přímé podpory (cestovné, stravné, mzdové příspěvky,…),
 • kontrola zaúčtování přímých a nepřímých nákladů projektu v účetnictví příjemce,
 • kontrola zaúčtování přímých a nepřímých nákladů projektu na rozpočet projektu,
 • kontrola nepodstatných a podstatných změn rozpočtu projektu,
 • kontrola změn harmonogramu projektu,
 • kontrola průzkumů trhu na objednané služby a zboží,
 • kontrola výběrového řízení na objednané služby nebo zboží,
 • kontrola způsobu realizace aktivit projektu a dodržování harmonogramu projektu,
 • kontrola plnění výstupů a výsledků projektu (monitorovacích indikátorů).